Нормативно-правова база

Нормативно-правова база

Витяги з законодавства з питання ОП та ППБ

Закон України”Про освіту”

Закон України”Про охорону праці”

Закон України”Про професійні спілки,їх права та гарантії діяльності”

Закон України”Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

Закон України”Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”

Закон України”Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”

Закон України”Про колективні договори і угоди”

Постанова КМУ від 30.11.2011 №1232″Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві”

Постанова КМУ від 27.06.2003 №994″Про затвердження переліку заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до витрат”

Постанова КМУ від 23.05.2001 №559″Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок”

Постанова КМУ від 22.03.2001 №270″Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру”

Постанова КМУ від 21.02.2001 №163″Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня

Постанова КМУ від 17.11.1997 №1290″Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці”

Постанова КМУ від 01.08.1992 №442″Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці”

Кодекс цивільного захисту України

Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

Положення про розробку інструкцій з охорони праці

Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин

Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті

Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 15.11.2004 №255″Про затвердження Типового положення про службу охорони праці”

Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 01.10.1997 №254″Про затвердження Правил безпеки систем газопостачання України”

Наказ МОН від 18.04.2006 №304″Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України

Наказ МОН від 31.01.2001 №616″Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах”

Наказ МОН від 01.08.2001 №563″Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах”

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 №4″Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”

Наказ МНС України від 12.12.2012 №1398″Про затвердження Правил охорони праці для працівників бібліотек”

Щодо оплати праці

Щодо праці жінок

Перелік робіт з підвищеною небезпекою.